ධර්මයයි ඔබයි දේශනා...

දේශනා සොයන්න

2019-12-25 පළමු හා තුන්වන භාවනා වැඩසටහන

උදෑසන සහ සවස දේශනා  මෙම හඩ පටය තුල අන්තර්ගත කර ඇත. දහවල් දේශනාව සංස්කරණය කරමින් පවති.

File Name: DO Deshana/2019/12 December/2019-12-25 පළමු හා තුන්වන භාවනා වැඩසටහන.mp3
Category: දෙසැම්බර්
File Size: 65.56 MB
File Type: audio/x-mp3
Created Date: 19-12-27

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට හා නව දේශනා පිළීබදව E-Mail මගින් දැනුවත් වීමට කාරුණිකව Register වන්න.

Click Here to Login

හුදෙක් නිර්වාන අවබෝධය සඳහා වේවා...
වියලී ගිය බව කතර දම් දියෙන් තෙමා ලන්නට, අත්තනෝමත සහ ආචාර්යවාද මැද – අර්ථ, නිරුක්ති, පටිභාන සහිතව ධර්මයට විනයට ගලපා නිවන් මග පහදා විදහා දක්වමින් ඇති දේශනා මාලාව මෙම වෙබ් අඩවිය පුරා ඇත.
MP3 ලෙස Download කර ඔබගේ දුරකතනයේ හෝ වෙනත් උපකරණයක පහසුවෙන් සවන් දීමට හැකි පරිදි සකසා ඇත.
තෙරුවන් සරණයි....!

සියලු සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සඛිත තර වෙත්වා....! 

www.niwanata.com